Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Skarga nadzwyczajna

 

W zakresie prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się wnoszeniem wniosków o skierowanie skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego.

 

I. Rodzaje orzeczeń od których można wnieść skargę nadzwyczajną

Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile:

  • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub
  • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub
  • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

 

II. Kto może wnieść skargę nadzwyczajną

Skarga może zostać wniesiona przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w zakresie swojej właściwości, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym w przypadku skargi nadzwyczajnej obowiązuje pośrednia metoda jej wnoszenia.

 

III. Termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej  

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja lub skarga kasacyjna w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Jeżeli zachodzą przesłanki wymienione powyżej (I. od punktu 1 do 3), a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutku prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby międzynarodowe zobowiązania Polski, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba, że zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatelka określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem rozstrzygnięcia.

 

IV. Kto rozpoznaje skargę nadzwyczajną

Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego.

 

V. W jakich sprawach wniesienie skargi nadzwyczajnej jest niedopuszczalne 

Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz. Skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznawania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu. Skarga nadzwyczajna również nie jest dopuszczalna w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

 

VI. Rozpoznanie skargi nadzwyczajnej

W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników postępowania orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie. Sąd Najwyższy oddala skargę nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

 

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą klienta w zakresie składania skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego. Do zakresu naszych działań w szczególności należy:

  • analiza sprawy pod kątem wniesienia skargi nadzwyczajnej;
  • sporządzenie wniosku o skierowanie skargi nadzwyczajnej oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym.

 

Polecane strony internetowe:

Sąd Najwyższy